ผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   
Person

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

 
   
Person

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

Assistant Professor Suphavee Gleangjun

Deputy Dean of Law

โทรศัพท์ :: 0-7431-7600 ต่อ 8709

Email :: suphavee@tsu.ac.th

Person

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

Assistant Professor Krisda Apinawatawornkul

Deputy Dean of Law

โทรศัพท์ :: 0-7431-7600 ต่อ 8717

Email :: krisda@tsu.ac.th

   
Person

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

Hataikarn Kamnerdpetch

Assistant Dean of Law

โทรศัพท์ :: 0-7431-7600 ต่อ 8712

Email :: hataikarn@tsu.ac.th

Person

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล

Assistant Professor Chaleerath Maheasakkagul

Assistant Dean of Law

โทรศัพท์ :: 0-7431-7600 ต่อ 8737

Email :: chaleerath.m@tsu.ac.th

   
Person

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต วิทยาเขตพัทลุง

อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์

Sirichai Kumanchan

Assistant Dean of Law

โทรศัพท์ :: 0-7460-9600 ต่อ 5200

Email :: sirichai@tsu.ac.th