คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000

โทร 0-7431-7687 โทรสาร 0-7431-7686
โทร 0-7431-7600 ต่อ 8777(ธุรการ) 8729(ประชาสัมพันธ์)


ติดต่องานต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน 8707 (นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์)

งานเลขาคณบดีและงานประชาสัมพันธ์ 8729 (นางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์)

งานบริการวิชาการ 8705, 8721, 8725, 8727 (นายธานินทร์ เงินถาวร,นายณัฐวุฒิ คงไข่,นายพิธาน ดลหมาน,นางสาวชนิกา ชุมทอง)

งานแผน,งานบุคคล 8720, 8702 (นายวีระ ชุมช่วย, นางชาโลมา กองสวัสดิ์)

งานการเงิน 8708 (นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล)

งานสารสนเทศ 8704 (นายอนุชา ขุนแก้ว)

งานธุรการ 8777 (นางสาวอทิตา มู่สา)


E-mail : law@tsu.ac.th

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

โทร. 0-7460-9600  ต่อ 5201-4

โทรสาร 0-7460-9631

E-mail : law@tsu.ac.th