คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000

โทร 0-7431-7687 โทรสาร 0-7431-7686
โทร 0-7431-7600 ต่อ 8777(ธุรการ) 8729(ประชาสัมพันธ์)


ติดต่องานต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ 8707

งานเลขาคณบดีและงานประชาสัมพันธ์ นันทิชา ถนอมทรัพย์สิน 8729

งานบริการวิชาการ นายธานินทร์ เงินถาวร 8705 , นายยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์ 8721 , นายพิธาน ดลหมาน 8725

งานแผน,งานบุคคล 8720, 8702 (นายวีระ ชุมช่วย, นางชาโลมา กองสวัสดิ์)

งานการเงิน 8708 (นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล)

งานสารสนเทศ 8704 (นายอนุชา ขุนแก้ว)

งานธุรการ 8777 (นางสาวอทิตา มู่สา)


E-mail : law@tsu.ac.th

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

โทร. 0-7460-9600  ต่อ 5201-4

โทรสาร 0-7460-9631

E-mail : law@tsu.ac.th