แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564