การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
<< หน้าหลัก  


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


แนวทางพัฒนาปรับปรุง ITA2564 เฉพาะไม่ถึง 90 (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

แนวทางพัฒนาปรับปรุง ITA2565 เฉพาะไม่ถึง 90 (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

แนวทางการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตใจการปฏิบัติงาน

1.เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

2.มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560

3.แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561

4.แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

5.นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ.2561

6.มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านที่ดี พ.ศ.2562

7.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ ม.ทักษิณ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600 ต่อ 8777  E-mail : law@tsu.ac.th
พัฒนาโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ