การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
<< หน้าหลัก  


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600 ต่อ 8777  E-mail : law@tsu.ac.th
พัฒนาโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ