การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
<< หน้าหลัก  


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
    ข้อมูลพื้นฐาน    
    O1 โครงสร้างหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
          - เอกสารประกอบ
    O3 อำนาจหน้าที่    
          - เอกสารประกอบ
    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    O5 ข้อมูลการติดต่อ    
          - เอกสารประกอบ
    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
          - เอกสารประกอบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์    
    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    
          - เอกสารประกอบ
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
    O8 Q&A    
          - เอกสารประกอบ เว็บบอร์ด
    O9 Social Network    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
    แผนดำเนินงาน    
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    การปฎิบัติงาน    
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**    
          - เอกสารประกอบ
    การให้บริการ    
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**    
          - เอกสารประกอบ
    O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ**    
          - เอกสารประกอบ
    O17 E–Service**    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ  
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
    O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน    
          - เอกสารประกอบ
    O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล*    
          - เอกสารประกอบ
    O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**    
          - เอกสารประกอบ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล***    
          - เอกสารประกอบ
    O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี****    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต    
          - เอกสารประกอบ
    O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
          - เอกสารประกอบ
    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
          - เอกสารประกอบ
    O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
          - เอกสารประกอบ
    O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
          - เอกสารประกอบ
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
    O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
          - เอกสารประกอบ
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
    O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
          - เอกสารประกอบ
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
    O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    
          - เอกสารประกอบ
    O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน    
          - เอกสารประกอบ