การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
<< หน้าหลัก  


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์ของหน่วยงาน เพื่อเปีดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน สัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิงานและการให้บริการ (3) การจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ได้แก่ น่โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5)การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
 
    ข้อมูลพื้นฐาน    
    O1 โครงสร้าง    
          - เอกสารประกอบ
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
          - เอกสารประกอบ
    O3 อำนาจหน้าที่    
          - เอกสารประกอบ
    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    O5 ข้อมูลการติดต่อ    
          - เอกสารประกอบ
    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
          - เอกสารประกอบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์    
    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    
          - เอกสารประกอบ
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
    O8 Q&A    
          - เอกสารประกอบ เว็บบอร์ด
    O9 Social Network    
          - เอกสารประกอบ
    010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
    การดำเนินงาน    
    O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบปะมาณประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    การปฎิบัติงาน    
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
          - เอกสารประกอบ
    การให้บริการ    
    O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    O18 E–Service    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
    O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    O20 ปะกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
          - เอกสารประกอบ
    O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
    O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
    O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
    O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทร้าบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน ทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้    
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    นโยบาย No Gift Policy*
    
    O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    
          - เอกสารประกอบ
    O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy    
          - เอกสารประกอบ
    O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    
          - เอกสารประกอบ
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
    O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    แผนป้องกันการทุจริต    
    O36 แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต    
          - เอกสารประกอบ
    O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส     
    มาตรการเสริมสร้ามาตราฐานทางจริยธรรม*    
    O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
          - เอกสารประกอบ
    O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม    
          - เอกสารประกอบ
    O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
          - เอกสารประกอบ
    มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    O43 การดำเนินการตามมารการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ